Google Maps on iOS6 Streetview (2)

Google Maps on iOS6 Streetview (2)