08.29.11_Amicus_iPhone4_HeatMap_300dpi

08.29.11 Amicus iPhone4 HeatMap 300dpi